Hidrojeoloji, su yönetimi, çökel yönetimi

Su yaşamsal bir kaynaktır. Bu unsurun dikkatli ve sürdürülebilir kullanımı müşterilerimiz ve bizim için çok önemli ama aynı zamanda karmaşık ve sorumluluk dolu bir görevdir.

DMT, tüm su döngüsüne odaklanan özel hizmetler sunarak dünya çapındaki özel şirketleri ve kamu müşterilerini desteklemektedir. Verdiğimiz hizmetlerden bazıları aşağıdaki alanları içerir:

 • Yeraltı suyu, maden suyu ve yüzey suyu yönetimi
 • Sürdürülebilir ve optimize edilmiş su çıkarma
 • Suyun toplanması ve depolanması
 • Suyun dağıtımı ve taşınması (dağıtım ağları ve taşıma boru hatları)
 • Atık su şebekeleri ve arıtma tesisleri
 • Su kütlelerine ve akiferlere deşarj yönetimi
 • Yeraltı suyu ve maden suyunun jeotermal kullanımı
 • Su seviyesi ve deşarj ölçümleri, jeohidrolik testlerin yapılması
 • Hidrojeolojik haritalama ve değerlendirme, CBS uygulamaları
 • Ölçüm ağı geliştirme, sondaj desteği ve izleme konseptlerinin geliştirilmesi gibi hidrojeolojik temel çalışmalar
 • Su kalitelerinin değerlendirilmesi
 • Yeraltı suyu kirliliğinin iyileştirilmesi ve güvence altına alınması
 • Yüzey sularının ekolojik iyileştirilmesi
 • Nehir havzalarında çökel yönetimi
 • Sayısal yeraltı suyu modellemesi, maden suyu modellemesi ve yüzey suyu modellemesi

Genel anlamdaki zorluk, bu yaşamsal unsurun rekabet eden kullanımlarını ve çıkarlarını dengelemektir. Gerilim alanları arasında hidrolik ve bileşenler, yüzeye yakın ve derin yeraltı suyu, sahaya özgü ve bölgesel yaklaşımlar, artan su talebine karşı sürdürülebilirlik, su kullanımına karşı deşarj yönetimi yer alır. Ayrıca, su kıtlığı ya da fazla su, seçici kullanım ya da deşarj, daha katı çevresel düzenlemeler ya da yeraltı sularındaki maddelere ilişkin yeni sınırlar gibi değişen sınır koşulları (örneğin iklim değişikliği nedeniyle) vardır. Bu, hidrojeoloji ve hidrolojide planlamanın birden fazla ilgi alanını dikkate alması gerektiği anlamına gelir. Amacımız, karmaşık su sistemlerini analiz ederek çıkarları ve çevreyi dikkate alarak su kullanımını optimize etmektir.

İleriye dönük planlama yoluyla yatırım maliyetlerinin ve var olan kaynakların en uygun kullanımı yoluyla işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Su yönetimi projeleri için bireysel danışmanlık sunup, çözümler geliştiriyor ve kısmi ya da bütünsel paketler sunuyoruz. Analizler ve kavramsal çalışmalar hazırlıyor, maliyet tahmini de dahil olmak üzere ön ve ayrıntılı tasarım sunuyor, proje yönetimi ve inşaat kontrollüğü ile ilgileniyoruz. Müşterilerimiz, hidrojeoloji ve su yönetimi alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanan sağlam temelli tahminlerden ve gerçekçi senaryolardan yararlanmaktadır.

Yeraltı suyu yönetimi: Su yönetiminde, yeraltı suyu kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına odaklanıyoruz. Yeraltı suyu durumundaki değişiklikleri gözlemler, değerlendirir ve bunları doğal koşullarla ilişkilendiririz. Bu bağlamda, yeraltı suyu durumunun sürdürülebilir iyileştirilmesi için önlem katalogları hazırlıyor ve optimize edilmiş yeraltı suyu yönetimi için planlar geliştiriyoruz. Suyun ölçümlerine ve araştırmalarına dayanarak, akiferleri ve yeraltı su düzeyinin derinliğini ve ayrıca dalgalanma aralığını belirliyoruz.  Maden ve yüzey sularının yanı sıra planlama ve sayısal yeraltı suyu modellemesi ile size destek oluyoruz.  Özel bir odak noktası, derin temellerin ve tünel inşaatı gibi altyapı önlemlerinin danışmanlığı ve planlanmasıdır.

DMT şu anda hidroelektrik santralleri ve barajların inşası, maden suyu yükselmelerinin etki değerlendirmesi, yeraltı suyu, maden suyu ve yüzey suyu modellerinin birleştirilmesi, yeni madenlerin planlanması, çökme akışlarının kuru tutulması ve madencilik alanlarında maden suyu yönetiminin en uygun duruma getirilmesi gibi projeler konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Yeraltı suyu ve maden suyunda çözünen madde taşınımı alanında, çözünmüş ya da tanecik bağlı maddelerin oluşumu, hareketliliği, dağılımı ve olası bozunması ile ilgilenmekteyiz.  Yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması, iyileştirilmesi ya da korunması konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz.  Bu amaçla, optimum önlemleri bulmak için sorpsiyon ve bozunma davranışının bağımsız araştırmaları ve sayısal modelleme yapılır. Mikrobiyal bozunma süreçlerinin hedeflenen kullanımına dayanan bu önlemlere, İzlenen ve Geliştirilmiş Doğal Zayıflatma (MNA ve ENA) yöntemleri de uygulanmaktadır.

Çökel Yönetimi: Yüzey sularında çökellerin, maddelerin ve ısının taşınması, su kütlesinde alınan önlemlerle sürdürülebilir bir şekilde etkilenebilir. Genel olarak bu, su kütlesinde tanınması ve yorumlanması gereken karmaşık durumlara izin verir.  DMT bunun için doğru iş ortağıdır.  Yüksek düzeyde uzmanlık ve sayısal modellerin kullanımı sayesinde DMT, hem hidrolik durumu hem de geçerli taşıma mekanizmalarını analiz eder. Bu analiz genellikle planlarda optimizasyon yapılmasına ve maliyetlerden tasarruf edilmesine olanak sağlar.

Su bilgi ister

Su kaynakları yönetimi bağlamında temel araştırmaların tüm yelpazesini ele almaktayız. Değerlendirmeler, teknik uzmanlık çalışmaları ve çevresel baskıların değerlendirilmesinden, yalnızca karmaşık süreçleri dijital biçimde görselleştirmekle kalmayıp aynı zamanda optimum çalışma sürecini belirleyen ve otomatik olarak kontrol eden "dijital ikizlerin" geliştirilmesini kapsar. Çökel yönetiminde ayrıca su akışını simüle etmek ve çökel ve çözünen taşınımı, ısı taşınımı ve hidro- ve jeokimyasal reaksiyonları hesaplamak için sayısal modeller kullanmaktayız.

Su döngüsünü çevreleyen sorunlar, yenilikçi çözümler ve yöntemler gerektirir. DMT, maden suyu sektörü için dünya çapında kullanılan özel bir yazılım geliştirmiştir: Boxmodel ve bu özel yazılımdan türetilen iki program, Heatflow ve ReacFlow. Sırasıyla kimyasal reaksiyonları göz önünde bulundurarak, hataların özel olarak dikkate alınması ve çözünen maddelerin taşınması ile yeraltı suyu akışının yanı sıra ısı taşınmasını modellemek için kullanılabilirler.  Ayrıca, sayısal yeraltı suyu modellemesi için Spring ve Feflow gibi çok sayıda iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan programlar, hidrolojik ve hidrojeolojik problemler için tarafımızca kullanılmaktadır.

Su kaynakları yönetiminin tüm yönleriyle ilgili DMT sunduğu hizmet paketleri aşağıda verilmiştir:

Yeraltı suyu yönetimi/Maden suyu yönetimi

 • Arama: yeraltı suyu birikintilerinin ve akiferlerin lokalizasyonu, boyut saptaması, bölgesel yeraltı suyu durumunun araştırılması
 • Güvenlik: büyük inşaat projeleri için yeraltı suyu yönetimi, kirletici buharların tutulması
 • Üretim: kuyuların planlanması ve optimizasyonu, pompalama maliyetlerinin azaltılması
 • Otomasyon: pompa kontrolünün optimizasyonu
 • Sürdürülebilirlik: akiferlerin yeniden doldurulması için konseptlerin geliştirilmesi
 • Maden suyu: yönetim ve arıtma, madenlerde çözünmüş ve partiküllere bağlı maddelerin taşınması, maden planlaması, işletimi ve hizmetten çıkarma için destek

Yüzey suyu

 • Güvenlik: yoğun yağış olaylarının yönetimi, uzun süreli sıcaklık ve kuraklık, taşkın yataklarının belirlenmesi, taşkınların tahmini
 • Nehir havzası yönetimi: bütünsel ve disiplinler arası danışmanlık ve planlama
 • Otomasyon: rezervuar yönetimi, enerji üretimi, su yönetimi için 4.0 sistemleri, tahmin senaryolarına dayalı otomatik kontrol odası yönetimi
 • Çökel ve malzeme taşımacılığı: analiz, planlama ve uzman görüşleri
 • Hidrolik mühendislik planlaması

İçme suyu

 • Su döngüsü: kamu ve özel müşteriler için çalışmalar, içme suyu üretimi ve kullanımını sağlamak için dağıtım ağlarının ve ulaşım boru hatlarının planlanması

Atıksu

 • Atık su yönetimi: ağların hesaplanması, toplanması ve arıtılması.
 • Endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin tasarımı
 • İzleme: su seviyesi ve deşarj ölçümleri
 • Su deşarj yönetimi: uzman görüşleri ve su kanunu onay prosedürlerinin desteği