Aramalarda Jeolojik Incelemeler

Kayaçların dağılımı ve özellikleri tüm jeolojik araştırmaların konusudur.  Yerbilimcilerimiz arama, kaynak tanımlama ve değerlendirmeyle yakından ilgilenmektedir.  Bunlar jeoteknik ve kaya mekaniği başlıklarına da uzanmakta dolayısıyla dünyanın her ülkesinde madencilik ve/ya da inşaat işlerine hazırlık için jeoteknik ve kaya mekaniği çözümleri de sunmaktayız.  DMT'nin Alman ve İngiliz taşkömürü endüstrisi ile tarihi bağlantısı, kömür sahalarının kaynak değerlendirmesi, kömür yatağı metanının işletilmesi, CO2'nin tutulması, yeraltı kömür gazlaştırma ve kontrolsüz kömür yangınlarının söndürülmesine hazırlık çalışmalarını içeren geniş bir uzmanlık alanı geliştirmeyi olanaklı kılmıştır.  Daha yakın zamanlarda, sismik ve diğer jeofiziksel veri setlerine ilişkin yorumlayıcı çalışmamız, yeraltının 3 boyutlu jeolojik modelleri ve örneğin jeotermal potansiyelin değerlendirilmesi için kullanılmıştır.

Doğal kaynaklar alanında, hedef üretiminden başlayarak arama ve kaynak değerlendirmesine, madencilik ve işleme planlamasına kadar, hammadde döngüsünün büyük bölümlerini kapsamaktayız.  Cevher yataklarının hazırlanan jeolojik ve blok modelleri doğal olarak üç boyutludur ve madencilik, işleme ve çıkarma planlamasının temelini oluşturan maden kaynaklarını jeolojik olarak tanımlar.  Jeolojik ve jeoteknik veriler yalnızca maden planlaması ve güvenliği için temel değildir, aynı zamanda yeraltında ya da yüzeyde herhangi bir büyük ölçekli inşaat için zemin koşullarını değerlendirmek için de gereklidir.

Arama amaçlı jeolojik çalışmaları desteklemek için, kısmen DMT tarafından da geliştirilen en son teknolojileri uygulayabilmekteyiz.  Kullanılan yüksek teknoloji ürünü aygıtlar, örneğin karot loglama için DMT'nin optik, yüksek çözünürlüklü karot tarayıcısı (CoreScan3), tavan saplaması sondajlarında kullanım için optik ankraj sondaj kuyusu etüt aracı ve sondaj mekik problarıdır.

Sondaj kuyularının geometrik ve jeofiziksel etüdü, birçok jeolojik araştırmanın bütünsel bir parçasıdır.  Projeye bağlı olarak, daha sonraki planlamayı etkileyebilecek ya da jeolojik veri tabanını destekleyebilecek çok sayıda girdi belirlenebilmektedir.  Önemli karot ya da kırıntı kayıplarına sahip sondajlarda sondaj kuyusu ölçümü çok önemli olabilir.  Ek olarak, darbeli sondajlarda, sondaj deliğinin duvarları boyunca jeolojik özellikleri görsel olarak belgeleyen optik tarayıcılar kullanılarak yapısal ve jeolojik bilgiler elde edilebilmektedir.  Bu görüntüler özel yazılımlar kullanılarak yorumlanabilmektedir.  DMT'nin sondaj ekipmanı kısmen patlamaya karşı korumalıdır ve kısmen eğimli, hatta yatay sondaj kuyularında çalışabilir, bu durumlarda şirket içi geliştirilmiş mekik problarımız özellikle uygundur.  Bu, yeraltı ve yerüstü sondajlarında yönlendirilmiş ve kablosuz ölçümler yapmamızı sağlamaktadır.