Aramalarda jeofizik incelemeler

Madencilik ve doğal kaynaklar sektöründe "arama" (“exploration”) terimi, maden yatağı arama ve bunların araştırılması ve değerlendirilmesi ile bağlantılı tüm etkinlikleri anlatır.  Arama projelerimizde genel olarak yer ve hava kaynaklı jeofizik teknikleri kullanılmaktadır.  Jeofizik, yeraltı yapılarını 2 boyutlu ya da 3 boyutlu olarak betimlemek, arama programlarını en elverişli duruma getirmek ve yönlendirmek, jeolojik modeller oluşturmak ve sondaj maliyetlerinden kazanım sağlamak için kullanılmaktadır.

Sismik teknikler, yapıların ve derinliğin hassas haritalanması nedeniyle jeofizikte önemli bir rol oynamaktadır.  Karada (ya da kıyıda) ve sığ sularda (geçiş bölgesi) ya da açık denizde (kıyıdan uzakta), ayrıca sondaj kuyusundan yüzeye, sondaj kuyusundan sondaj kuyusuna ve yeraltı madenlerinden çevre katmanlara doğru yapılmaktadırlar.  Özellikle 2 boyutlu/3 boyutlu tahribatsız arama sismik yöntemleri alanındaki donanımımız ve deneyimimiz, yatakların erken değerlendirilmesinde bizi mükemmel bir ortak yapmaktadır.

Gelişmiş sismik çalışmalar, jeoteknik mühendisleri, jeologlar ve jeofizikçilerden oluşan disiplinler arası bir ekibin kapsamlı uzmanlığını gerektirir.  Bu disiplinlerden uzmanlarımız, araştırmaların planlanması, saha verilerinin elde edilmesi, veri işleme ve sonradan gelen jeolojik yorumlama konularında yakın iş birliği içindedir.  2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik ölçümler gerçekleştirmekteyiz ve sondaj kuyularında sinyal cihazı olarak (keşif derinliğine bağlı olarak) farklı tipte vibratörler ya da patlayıcı yükler kullanarak hem patlama sismik hem de vibrosismik yöntemi uygulamaktayız.  Geçiş bölgesi ölçümleri için, sismik dalgalar için bir kaynak olarak "hava tabancaları" olarak adlandırılan aygıtları yerleştirmekteyiz ve verileri bölmeli kablo sistemleri aracılığıyla kayıtlamaktayız.  Her zaman en yüksek “Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre” standartlarını dikkate aldığımızı söylemeye elbette gerek yoktur.  DMT, OHSAS 18001 ve IAGC direktiflerinin gerekliliklerini karşılamanın yanı sıra ISO 9001 ve SCCP'ye göre sertifikalandırılmıştır.

Sondajdan, jeofizik sondaj incelemelerinden ve genellikle Dikey Sismik Profilleme ile "doğrudan" bilgilerle birlikte, bir maden yatağının kalitesini belirleyebilmekteyiz.  Örneğin, 25 yılı aşkın bir süredir, damar içi sismik yöntemin yeraltı taşkömürü yataklarının araştırılmasında başarılı olduğu kanıtlanmıştır.

Sismik araştırmaların önemli bir kısmı, kayıtlanan verilerin "işlenmesidir”.  Bu, toplanan ölçüm verilerinin jeolojik olarak yorumlanabilecek şekilde hazırlanmasını gerektirir.

Bu bağlamda, DMT'nin geniş kapsamlı deneyimi, her projenin en uygun görsel gerçekleştirmesi için bireysel çözümler tasarlamak için vazgeçilmezdir.  Jeolojik koşulların daha karmaşık olduğu durumlarda, "Kapsamlı Statik Çözümler" ve "Yığın Sonrası Zaman Geçişi" gibi standart 2 boyutlu/3 boyutlu işleme uygulamalarına ek olarak, daha fazla veri işleme adımları gerekebilir.  Bunlara "Yığın Öncesi Zaman Geçişi", "Yığın Öncesi Derinlik Geçişi" ve "Ortak Yansıma Yüzeyi Yığını" dahildir.

Bir ölçüm çalışmasının başlangıcında, eğer hala varsa, manyetik teyp bantlarında saklanmış olan eski verileri yeniden işlemden geçirmek bazı yararlar sağlayabilir.  Yeni incelemeler daha sonra yeniden işleme sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilir ya da iki ölçüm çalışmasının sonuçları birleştirilebilir.

DMT, yalnızca sismik arama hizmetleri sunmakla kalmamaktadır, aynı zamanda neredeyse tüm yer altı, yerüstü, hava ve uzay kaynaklı jeofizik tekniklerin kapsamlı bir yelpazesini sunmaktadır.  Gravimetri teknikleri, manyetik, elektromanyetik (EM), jeoelektrik (ERT), sismik, radyometrik ya da yere sızmalı radar teknikleri bunların içinde sayılabilir.  Müşterilerimize özellikle ayrıntılı ve güvenilir bilgiler vermek için genellikle çeşitli işlemlerin ve kapsamlı jeolojik uzmanlığımızdan oluşan bir karma kullanmaktayız.  Ham petrol, petrollü kum, doğal gaz, şeyl gazı, kömür, cevher, tuz, taş ve toprak, hatta jeotermal enerji ya da en önemli hammadde olan su olsun, tüm hammaddelerin aranmasında bu yöntemler uygulanabilir.


Kapsamlı jeofizik yöntemler yelpazemiz aşağıdakileri içermektedir: