Sondaj Kuyusu Jeofiziği

Jeologlarımız ve jeofizikçilerimiz, çok çeşitli ve kapsamlı araçlar kullanarak sondaj kuyusu incelemeleri yürütmektedir. Gerekirse, bu araçlar çeşitli kombinasyonlarda kullanılabilirler.

Aşağıda belirtilen alanlarda incelemeler gerçekleştirmekteyiz:

  • Rezerv keşfi ve madencilik
  • Jeoteknik
  • Tünel Açma
  • Mağara inşaatı
  • Zemin araştırması
  • Hidrojeoloji
  • Jeotermal enerji

Jeolojik ve jeoteknik parametrelerin belirlenmesi için sondaj kuyusu incelemeleri gerçekleştirmeyiz. Bu bilgi genellikle planlamanın sonraki aşamaları için hayati önem taşımaktadır. Elde edilen bulgulara ve verilerin yorumlanmasına dayalı olarak, maden yataklarının jeolojik modelleri oluşturulabilir ve zemin ve kaya mekaniğindeki uygulamalar planlanabilir.

 

DMT sondaj kuyusu ekipmanı, düz ve yatay düzlemlerde bile çalıştırılabilir. Bu gibi durumlarda, geliştirdiğimiz sondaj mekik aracı özellikle uygundur. Kablo döşemeden yeraltında ve yüzeyde yakın hedefli ölçümler yapmayı mümkün kılmaktadır.

Jeoteknik Parametrelerin Belirlenmesi

Jeofizik sondaj araştırmaları, yeraltının stabilizesi ve özellikleri hakkında önemli bilgiler sağlar.

İlgili jeoteknik gereklilikler belirlenebilir örneğin, kaya yoğunluğu, elastik dalgaların hızı, kesme modülü ve Poisson oranı (gama-gama yoğunluğu ölçümleri ve sonik test ölçümleri).

Öte yandan incelemelerimiz, katman ara yüzleri, eklem ve fay zonları ve konumları hakkında jeolojik bilgiler vermektedir. Görselleştirme, sonik ve optik tarama gibi görüntüleme teknikleriyle desteklenmektedir.

Sondaj kuyusu incelemelerinden elde edilen veriler, köprü temelleri ve köprü ayakları gibi yük taşıyan yapıların stabilizesini belirlemek için kullanılabilecek çok sayıda bilgi sağlar.

Hidrojeoloji ve Kuyu Keşfi

Yeni kuyularda sondaj kuyusu incelemeleri yapılırken, bir dizi önemli konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Örneğin, sondajı yapılmış katmanlar hem litolojik hem de petrografik olarak sınıflandırılmalıdır. Su taşıyan katmanların ve yeraltı suyu kabarmasının izlenmesi ve eklem bölgelerin tanımlanması gerekmektedir (örneğin, gama ölçümleri, elektriksel direnç incelemeleri, gama-gama yoğunluk ölçümleri, nötron-nötron ölçümleri ve kaliper logları kullanılarak gözeneklilik saptanması).

Bunun ötesinde, uzmanlarımız su yollarını (yarılma bölgeleri), akış yönünü ve akış hızını belirlemektedir. Akışkan loglaması ya da akış ölçer incelemeleri aracılığıyla giriş ve çıkış profillerini kaydetmek de büyük yarar sağlamaktadır.

Kuyularda ve yeraltı suyu izleme sondaj kuyularında kurulumu (filtre bölümleri, kil contalar vb.) denetlemekte ve filtre bölümlerinin geçirgenliğini değerlendirmekteyiz. Kuyu incelemeleri, atık alanlarının ana gövdesindeki su ve gaz doygunluk düzeylerini belirlemek için de kullanılabilir.